tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Szukaj

1. Zgłoszenie

2. Wniosek o wydanie opinii

3. Wniosek o wydanie orzeczenia / opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

   Wniosek o wydanie orzeczenia - wersja w jęz. ukraińskim

   Wniosek o wydanie orzeczenia - wersja w jęz. rosyjskim

4. Zaświadczenie lekarskie (indywidualne nauczanie / indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne)

5. Zgoda na przekazanie dokumentacji

6. Prośba o wydanie kserokopii opinii / orzeczenia

7. Wniosek nauczyciela o wydanie opinii o dysleksji dla ucznia szkoły ponadpodstawowej

8. Informacja dla wnioskodawcy o terminie rozpatrywania wniosku na posiedzeniu Zespołu Orzekającego

9. Wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o udzielenie informacji o wyniku diagnozy

10. Wniosek o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju

11. Wniosek o kontynuowanie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

12. Zasady współpracy rodziców/opiekunów prawnych z terapeutami zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju

13. Opinia przedszkola / szkoły o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego - wersja pdf

Opinia przedszkola / szkoły o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego - wersja word

14. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy (dla dyrektora szkoły/przedszkola/placówki)

15. Opinia dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 dot. dziecka/ucznia ubiegającego się o objęcie zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowaną ścieżką kształcenia - wersja pdf

Opinia dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 dot. dziecka/ucznia ubiegającego się o objęcie zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowaną ścieżką kształcenia - wersja word

16. Zaświadczenie lekarskie (zindywidualizowana ścieżka kształcenia)

17. Opinia dla potrzeb diagnostycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
w Bydgoszczy
- wersja pdf

Opinia dla potrzeb diagnostycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
w Bydgoszczy
- wersja word