tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Oferty dla rodziców i opiekunów

W ramach współpracy z rodzicami proponujemy:

 • konsultacje w domach rodzinnych dzieci od 0 do 3 roku życia z poważnymi schorzeniami,
 • konsultacje indywidualne, wizyty w domach rodzinnych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim ze schorzeniami sprzężonymi,
 • udział rodziców w zajęciach logopedycznych,
 • spotkania w ramach "Dni Poradni" w szkole,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • spotkania z rodzicami dzieci objętych opieką terapeutyczną na terenie poradni, udzielanie wskazań wynikających z osiągnięć dziecka w toku terapii,
 • udzielanie wskazań do pracy z dzieckiem w domu,
 • porady dla rodziców dzieci 6-letnich, niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle chorych, o przyspieszonym rozwoju, leworęcznych, z zaburzeniami emocjonalnymi, wolniej rozwijającymi się, z wadami słuchu i wzroku,
 • spotkania indywidualne po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej, mające na celu ukazanie przyczyn trudności,
 • wspólne opracowywanie programów współdziałania w likwidowaniu przyczyn trudności szkolnych,
 • udzielanie wskazań dotyczących usprawniania zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych oraz słowno-pojęciowych,
 • terapia rodzin,
 • krótkoterminowa terapia rodzin,
 • spotkania grupowe z rodzicami,
 • spotkania psychoedukacyjne,
 • przekazywanie informacji na temat stowarzyszeń i grup wsparcia dla rodziców,
 • spotkania wprowadzające w problematykę kształcenia zawodowego; czynniki warunkujące naukę zawodu,
 • udzielanie porad dotyczących kształcenia ponadgimnazjalnego oraz możliwości wyboru zawodu
 • prowadzenia zajęć z rodzicami dzieci z wadami wzroku w ramach turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez Polski Związek Niewidomych
 • ukierunkowanie działań rodziców na udzielanie dzieciom pomocy w rozwijaniu zainteresowań, lepszym poznaniu siebie, pokonywaniu ograniczeń osobistych - słabych stron osobowości.

 

Proponujemy różne warsztaty i prelekcje zgodnie z Państwa potrzebami.