tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Oferty dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i logopedów

Prezentujemy proponowane formy współpracy:

 • wsparcie dla nowozatrudnionych nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
 • zajęcia pokazowe dla nauczycieli przedszkola dotyczące logopedycznej terapii grupowej - ćwiczenia ortofoniczne,
 • udostępnianie zestawów ćwiczeń logopedycznych, ćwiczeń S.I.,
 • udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem z ryzyka dysleksji,
 • instruktaż dotyczący konstruowania programów zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 • pomoc w opracowywaniu materiałów pomocniczych dotyczących usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych,
 • opracowywanie indywidualnych programów postępowania terapeutycznego dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • pomoc w organizowaniu i prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z deficytami rozwojowymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki ( udzielanie wskazówek metodycznych, udostępnianie aktualnej literatury, udostępnianie przykładowych zestawów ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych),
 • ukierunkowanie pracy z dzieckiem o przyśpieszonym rozwoju,
 • pomoc w stymulowaniu rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
 • pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów dydaktycznych dla dzieci z trudnościami dydaktycznymi,
 • pomoc merytoryczna w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć adaptacyjnych dla uczniów klas pierwszych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych,
 • spotkania metodyczne dla pedagogów szkolnych,
 • konsultacje merytoryczne wspomagające nauczycieli w realizacji zagadnień dotyczących trudności wychowawczych,
 • pomoc szkołom w konstruowaniu programów wychowawczych,
 • ukierunkowywanie pracy z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego,
 • ukierunkowywanie pracy rewalidacyjno-wychowawczej dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym,
 • działania interwencyjne przed i postdiagnostyczne,
 •  konsultacje i opracowywanie wskazówek do pracy z dziećmi z wadami wzroku i słuchu.

Ponadto proponujemy pomoc w organizacji i prowadzeniu rad pedagogicznych na temat:

 • agresji i przemocy
 • wychowania seksualnego
 • profilaktyki uzależnień
 • inteligencji emocjonalnej.

 

Realizujemy także różne warsztaty i prelekcje zgodnie z Państwa potrzebami.