tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.poradnia.bydgoszcz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
   • cel linku nie jest odpowiednio określony,
   • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
   • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
   • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych      
     wymaganych elementów,

3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
   • pochodzą z różnych źródeł,
   • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
   • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
   • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2
ul. Gawędy 5
85–792 Bydgoszcz
tel.: 52 322 80 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Hanna Łyszkiewicz–Krupa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (52) 3228032. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
Poradnia znajduje się w budynku XIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy (segment B). Wejście do Poradni znajduje się z prawej strony budynku (od strony ul. J. Porazińskiej / ul. Szczęśliwej). Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy poradni.
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Pochylnia zewnętrzna obok schodów przy wejściu umożliwiająca dotarcie na parter budynku. Pierwsze piętro dostępne jest za pomocą schodów. W budynku – części XIII Liceum Ogólnokształcącego znajduje się 1 winda umożliwiająca dotarcie na 1 piętro Poradni – urządzenie obsługiwane przez pracownika XIII LO.
3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Pochylnia zewnętrzna mieści się obok schodów przy wejściu na parter budynku. W budynku jest dostęp do windy umiejscowionej w części XIII Liceum Ogólnokształcącego. Urządzenie obsługiwane jest przez pracownika XIII LO. O zamiarze skorzystania z windy należy powiadomić sekretariat Poradni.
4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami przy blokach mieszkalnych: ul. Gawędy, ul. J. Porazińskiej oraz ul. Szczęśliwej.
5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
Nie ma ograniczeń.
6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.
Nie ma.
7. Inne informacje.
Toalety na parterze i na 1 piętrze dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.