tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Orzeczenia

Szukaj

Procedura kierowania wniosków
do Zespołu Orzekającego Poradni
o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

 

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizuje się dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
Zespół Orzekający Poradni wydaje orzeczenie na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 wydaje orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży mieszkającej
na terenie dzielnicy Fordon.

Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
Jeżeli z treści o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.


Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:


1. Wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych, jeżeli badania były wykonywane w innej placówce;
2. Zgodę na przekazanie dokumentacji, jeżeli dziecko było wcześniej badane w innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia. Poradnia może zasięgnąć opinii o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia, informując o tym wnioskodawcę. Również sam wnioskodawca może wnioskować u dyrektora przedszkola/szkoły o taką opinię, która musi być wystawiona w ciągu 7 dni.
Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego.
Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko. W posiedzeniu Zespołu Orzekającego mogą również wziąć udział, z głosem doradczym, na wniosek przewodniczącego Zespołu lub wynioskodawcy: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem, asystent edukacji romskiej lub inne osoby z zewnątrz, w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista. Osoby biorące udział w posiedzeniu Zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu.

W ciągu tygodnia po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać
w poradni orzeczenie w 1 egzemplarzu (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U., poz. 1743).