tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Orzeczenia

Szukaj

Procedura kierowania wniosków
do Zespołu Orzekającego Poradni
o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki.

Zespół Orzekający Poradni wydaje na wniosek rodziców/opiekunów prawnych orzeczenia

a) o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych:
- niesłyszących i słabo słyszących,
- niewidomych i słabo widzących,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
- ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
- z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym),


b) o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
- niedostosowanych społecznie.

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie dzielnicy Fordon oraz dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego mieszkających na terenie dzielnicy Fordon.

Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
Jeżeli z treści wniosku wydania orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych, jeżeli badania były wykonywane w innej placówce;
2. Zgodę na przekazanie dokumentacji, jeżeli dziecko było wcześniej badane w innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
3. Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia.

Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
Poradnia może zasięgnąć opinii o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia, informując o tym wnioskodawcę. Również sam wnioskodawca może wnioskować u dyrektora przedszkola/szkoły o taką opinię, która musi być wystawiona w ciągu 7 dni.
Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego.
Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko. W posiedzeniu Zespołu Orzekającego mogą również wziąć udział, z głosem doradczym, na wniosek przewodniczącego Zespołu lub wynioskodawcy: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem, asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, pomoc nauczyciela, asystent edukacji romskiej lub inne osoby z zewnątrz, w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista. Osoby biorące udział w posiedzeniu Zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu.
W
 ciągu tygodnia po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie w 1 egzemplarzu (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane, wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U., poz. 1743).