tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Zrealizowane zadania SCWEW Bydgoszcz w trakcie piątego – wakacyjnego etapu działalności

Piąty etap działalności przypadł czasowo na okres wakacji i początku nowego roku szkolnego 2022/2023. Działania SCWEW w tym czasie w żadnym razie nie podlegały zawieszeniu. Umożliwiły je chociażby czynne przedszkola i organizowane w szkołach formy letniego wypoczynku dla uczniów w postaci np. półkolonii.

W oparciu o dostosowany do powyższych faktów Harmonogram przedsięwzięć - w terminie od 1.07 do 30.09. 2022r. wsparcie placówek ogólnodostępnych, uczestniczących w projekcie odbywało się w następujących formach :
- superwizje koleżeńskie w 6 placówkach
- konsultacje dla dyrektorów on – line
- w ramach zajęć modelowych zorganizowano:
   • zajęcia czytelnicze,
   • rytmiczno – ruchowe Zumba
   • zajęcia terapii ręki
   • integrujące zajęcia doświadczania świata
   • zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
- w ramach działań doradczo – szkoleniowych odbyły się zajęcia:
   • Afazja i mutyzm - diagnoza różnicowa i terapia w praktyce pedagogicznej
   • Zestaw ćwiczeń korekcyjnych kształtujących prawidłową postawę ciała
- w ramach konsultacji eksperckich udzielono wsparcia w kwestiach:
   • lęku w autyzmie
   • komunikacji w autyzmie
   • zaburzeń sensorycznych w autyzmie
   • strategii deeskalacji zachowań trudnych
   • przeciwdziałaniu wadom postawy i tendencji do ich powstawania
- w ramach wsparcia specjalistycznego dla rodziców pomoc ekspercką otrzymali rodzice:
  • dziecka wybitnie zdolnego
  • dzieci z tendencjami do powstawania wad postawy

W czwartym etapie działalności SCWEW w Bydgoszczy zapoczątkowała swoje istnienie Sieć współpracy dla liderów i kadry SCWEW. Sieć to przestrzeń, to system umożliwiający wymianę doświadczeń między uczestnikami, nawiązanie kontaktów współpracy pomiędzy szkołami, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby placówek oświatowych, poszerzenie kompetencji zawodowych i osobistych uczestników, upowszechnianie dobrych praktyk oraz merytoryczne i metodyczne wsparcie przez ekspertów. Sieć ułatwia dochodzenie do oczekiwanych rezultatów w sposób długofalowy, systematyczny, oparty na zaufaniu, na wzajemności oraz będący procesem niehierarchicznym. To szansa na zespołową i efektywną pracę. I właśnie w ramach takiego współdziałania odbyły się w sierpniu i wrześniu: Warsztat pracy z dzieckiem przejawiającym zachowania trudne oraz Praca z trudnym rodzicem.
Z ważnych, zrealizowanych przez SCWEW Bydgoszcz, działań w piątym etapie wymienić należy także: nakręcenie filmu reklamującego edukację włączającą w ramach Kampanii społecznej SCWEW oraz umieszczenie w każdej placówce ogólnodostępnej realizującej projekt SCWEW, specjalnie wyprodukowanych w tym celu banerów.
W trybie ciągłym funkcjonuje także Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego SCWEW, a całościowe Zestawienie pomocy edukacyjnych jest aktualizowane i udostępnione na stronie SCWEW Bydgoszcz. W tym miejscu nadmienić należy, iż nawet duże gabarytowo sprzęty jak ściana i podłoga interaktywna – są wykorzystywane już w kolejnych placówkach.
Istotną formą aktywności SCWEW nawet w okresie wakacji jest sukcesywnie rozszerzająca się Grupa wsparcia i samokształcenia na Facebooku.
W dniach 12–13.07.2022 r. w Warszawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego “Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER, zorganizował konferencję „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”. Udział w niej wzięła Lider SCWEW w Bydgoszczy, p. Aleksandra Kotecka.
Zgodnie z § 3 pkt. 5 Umowy nr 10/2021 powierzenia grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą" (SCWEW), Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, jako Grantodawca zrealizował w Bydgoszczy w dniu 25 lipca 2022r. pierwszą wizytę monitorującą. W jej zakresie było :
1. Wykonanie zapisów ww. umowy,
2. Prawidłowość sporządzania dokumentacji projektowej oraz jej przechowywania.
Kontrola przeprowadzona została przez upoważnionych pracowników tj.:
1. Agnieszkę Pietrykę - Kierownika projektu SCWEW2,
2. Weronikę Jakubowską - Specjalistę ds. rozliczania i monitorowania projektów grantowych SCWEW2.
W dniach 15–16 września 2022 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą podsumowujące rok działania SCWEW-ów i wyznaczające dalsze kierunki pracy. W pierwszym dniu podsumowano wizyty monitorujące, które odbyły się w SCWEW-ach od kwietnia do sierpnia 2022 r. Przedstawiono wnioski ze sprawozdań, konsultacji ekspertów, obserwacji działań oraz ewaluacji i monitorowania SCWEW, rozmawiano o sieci współpracy dla liderów i kadry SCWEW, omówiono dobre praktyki i propozycje rozwiązań w zakresie metod i form pracy, ze szczególnym uwzględnieniem superwizji oraz zajęć/lekcji modelowych, podsumowano zakres działań realizowanych przez SCWEW-y w okresie wakacji. Aktywny udział w spotkaniu wzięła reprezentująca SCWEW Bydgoszcz, Lider Aleksandra Kotecka.

Opracowanie K. Nowaczyk