tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na Konferencję inaugurującą projekt SCWEW w Bydgoszczy oraz upowszechniającą ideę edukacji włączającej „Szkoła równych szans, dla wszystkich”.

Konferencja odbędzie się 19 marca 2022 r. w Kujawsko–Pomorskiej Szkole Wyższej, Bydgoszcz, ul. Toruńska 55-57, w godz. 9.00–15.00.

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Wydarzenie będzie również transmitowane na żywo, link do transmisji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmZiNmE5YzMtMWIyMi00MzQ1LTkwNWItODlhMGUwNTYyZTQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff2f95ad-124e-4d16-9602-63127cbe8aaa%22%2c%22Oid%22%3a%2289ee20e5-e156-4e6e-875c-0ebd60b28c5a%22%7d

Program Konferencji inaugurującej projekt SCWEW w Bydgoszczy oraz upowszechniającej ideę edukacji włączającej „Szkoła równych szans, dla wszystkich”:
Program konferencji 1

Zaproszenie i Program Konferencji 2022 w wersji pdf