tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej
- kolejna odsłona działalności

Kolejnym sztandarowym krokiem działalności Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Bydgoszczy, jest uruchomienie od 2 lutego br. Wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych, który będzie mieścić się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Sprzęt i pomoce zostały zakupione wg zapotrzebowania złożonego przez koordynatorów 8 bydgoskich placówek ogólnodostępnych biorących udział w pilotażowym programie edukacji włączającej i będą wykorzystywane w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Do najważniejszych pomocy możliwych do wypożyczenia są gry i zestawy sensoryczne, tunele, klawiatury, powiększalniki i lupy, tablety, skanery i laptopy, czytniki ebooków oraz programy multimedialne, a także ściany magiczne i podłogi interaktywne. Oferta wypożyczalni będzie stopniowo rozszerzana. Umożliwiając korzystanie ze specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych opracowano następujące dokumenty:
Regulamin wypożyczeń SCWEW,
Wniosek o użyczenie sprzętu specjalistycznego,
Umowę użyczenia oraz

Protokół zdawczo-odbiorczy.
Ponadto powstał Harmonogram konsultacji z ekspertem ds. technologii SCWEW, mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie prawidłowego użytkowania wypożyczanego sprzętu.

Następnym, ważnym przedsięwzięciem jest zaplanowana od 8 lutego br. seria szkoleń dla nauczycieli, których tematyka jest ściśle związana z trudnościami i potrzebami placówek, wskazanymi przez koordynatorów SCWEW jako kluczowe. Wychodzą one naprzeciw zasadniczemu założeniu, że „wszyscy uczniowie w szkole mają zapewnione warunki do nauki i rozwoju, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i możliwości, a nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć w grupie zróżnicowanej”.
Rozbieżności w poziomie rozwoju między poszczególnymi dziećmi mogą być naprawdę znaczne. Są one naturalnym efektem nierównomiernego tempa w dojrzewaniu poszczególnych funkcji organizmu, zdolności, umiejętności, zainteresowań itp. Dotyczy to również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych oraz wolniej się rozwijających. Nauczyciel musi w swoich działaniach dostosowywać tempo zajęć, metody i formy pracy tak, aby zarówno angażować każde dziecko z osobna, jak i organizować pracę całej grupy. Jest to ogromnie trudne zadanie, stąd tak wielka potrzeba konsultacji i doskonalenia umiejętności indywidualizacji w sposobie pracy nauczyciela w licznych zespołach klasowych i przedszkolnych.
Poniżej przedstawiam najbardziej oczekiwany zestaw szkoleń i warsztatów, który zapisany jest już w Harmonogramie bieżącego etapu działalności SCWEW:
„Edukacja włączająca w praktyce szkoły masowej i możliwości jej realizacji w licznych zespołach klasowych”
„Jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi i agresywnymi u dzieci”
„Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów z autyzmem”
„Niwelowanie zachowań niepożądanych u uczniów z zespołem Aspergera”
„Praca z trudnym rodzicem”
„Wsparcie specjalistyczne dla rodziców z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej”
„Mutyzm wybiórczy u dzieci”
„Praca z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi, depresją i niedostosowaniem społecznym”
„Praca z uczniami ujawniającymi problemy w zakresie tożsamości płciowej”

Powyższe szkolenia i konsultacje poprowadzą eksperci i specjaliści ds. edukacji włączającej, doświadczeni pedagodzy, a także nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Każda z 8 uczestniczących placówek wyraziła gotowość do zorganizowania na swoim terenie wybranych szkoleń.
Największym jednak zadaniem do realizacji przez SCWEW w Bydgoszczy, w obecnie realizowanym etapie działalności będzie zorganizowanie 19 marca br. Ogólnopolskiej Konferencji dotyczącej wdrażania edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych. Planujemy w niej udział włodarzy miasta, kuratorium, przedstawicieli wszystkich instytucji wspierających, dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych szkół, prasę oraz wybitnych specjalistów w dziedzinie edukacji włączającej. Obecnie konferencja jest w fazie przygotowań. Nieodzowna będzie współpraca i konstruktywne pomysły dotyczące realizacji tego ważnego społecznie przedsięwzięcia. Oceniamy, że na przełomie lutego i marca br. będziemy rozsyłali szczegółowe programy oraz zaproszenia do udziału w konferencji.

Bardzo dziękujemy za dotychczasową aktywność i zaangażowanie wszystkim dyrektorom uczestniczących w projekcie placówek oświatowych, koordynatorom, ekspertom i specjalistom edukacji włączającej, konsultantom instytucji wspierających z MOEN i PPP na czele oraz liczymy na dalszą owocną i profesjonalną współpracę w dziedzinie edukacji włączającej.

Aleksandra Kotecka - Lider zespołu SCWEW
Krzysztof Nowaczyk – Ekspert ds. informacji SCWEW