tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

DOBRA PRAKTYKA

 


Dane placówki:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Gawędy 5
85-792 Bydgoszcz
Tel. 52-3228032, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymaganie ważne dla placówki:
Promowana jest wartość edukacji

Kontakt w sprawie wymiany doświadczeń: Anna Dera, Asteria Lutogniewska, Beata Walasek

Tytuł działania/projektu w ramach wymagania:
Moje wybory edukacyjne i zawodowe – wsparcie uczniów bydgoskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Cel działania:
W Strategii Rozwoju Edukacji Miasta na lata 2013-2020 jako jeden z głównych obszarów problemowych zapisano niedostateczne powiązanie edukacji z rynkiem pracy. Składa się na to: niedobór kadry pedagogicznej do kształcenia zawodowego, zły wizerunek wykształcenia zawodowego, brak systematycznego monitoringu losów absolwentów poszczególnych szkół ponadgimanzjalnych i wyższych na rynku pracy, brak świadomości rodziców i młodego człowieka o konsekwencji złego wyboru kierunku kształcenia, w tym podkreśla się ograniczony wpływ doradztwa zawodowego, niski poziom współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu. Poradnia opracowała model doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkół z nowego rejonu, który zakłada:
Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia poprzez: wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę przydatną przy podejmowaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych ( zainteresowania i predyspozycje psychofizyczne, oferty na rynku edukacyjnym, zawody przyszłości, lokalny rynek pracy, problemy zdrowotne), diagnozę pedagogiczną i psychologiczną pod kątem wyboru szkoły lub zawodu.
Kształtowanie postaw i kompetencji przydatnych w roli pracownika takich jak gotowość do rozwijania i zmiany kwalifikacji, chęć do edukacji przez całe życie, własnej aktywności i gotowości na zmiany.
Promowanie doradztwa zawodowego poprzez udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, Międzynarodowym Tygodniu Przedsiębiorczości, Bydgoskich Targach Edukacyjnych, spotkaniach informacyjnych organizowanych w ramach Miejskiego Programu Doradztwa Zawodowego „Azymut: nauka i praca"
Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Pomoc szkolnym liderom doradztwa edukacyjno-zawodowego w opracowaniu i realizacji wewnątrzszkolnych systemów doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz stworzenie sieci współpracy.
Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia poprzez prowadzenie punktów konsultacyjnych oraz warsztatów dla uczniów.
Podejmowanie działań innowacyjnych poprzez opracowanie i realizację Grantów Oświatowych.
Nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami wspierającymi uczniów w zakresie doradztwa zawodowego.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie doradztwa zawodowego oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i pomocy.

Rodzaj podjętego działania:

cykliczne spotkania ze szkolnymi liderami doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzenie stałych i cyklicznych warsztatów zawodoznawczych z klasami fordońskich szkół, uruchomienie Punktów Konsultacyjnych, opracowanie i realizacja grantów oświatowych, udział w bydgoskich targach Oświatowych, Międzynarodowym Tygodniu Przedsiębiorczości i Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, psychoedukacja rodziców, e-learning

Opis działania:
Cykliczne spotkania ze szkolnymi liderami doradztwa zawodowego.
Spotkania odbywają się od września 2013 roku. Uczestniczą w nim osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego na terenie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. Podczas spotkań omawiany jest plan pracy zespołu orientacji i poradnictwa zawodowego poradni na nadchodzący semestr roku szkolnego, ustalany zakres oraz harmonogram działania w szkołach, zbierane są informacje dot. zapotrzebowania szkół, prowadzona jest ewaluacja zrealizowanych działań oraz realizowany jest blok szkoleniowy. Do tej pory zrealizowano trzy spotkania oraz trzy bloki szkoleniowe: „Tworzenie Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego", „Pomoce i narzędzia w doradztwie zawodowym", „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi". Dzięki realizacji opisanego działania poradnia ma bezpośredni kontakt ze szkolnymi liderami doradztwa zawodowego, ułatwiony dostęp do szkół w ramach realizacji warsztatów i prowadzenia punktów konsultacyjnych. Spotkania są również okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, rozwijania wiedzy, przekazywania informacji szkolnym liderom oraz zachęcania do podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji poprzez udział w warsztatach i szkoleniach.
Opracowanie i realizacja Bydgoskiego Grantu Oświatowego „E-doradztwo zawodowe- udzielanie indywidualnych porad zawodowych on-line uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zakończone debatą pt: „Wybieram zawód-wybieram przyszłość" „E-doradztwo zawodowe" (udział wzięło 308 uczniów)
Grant polegał na realizowaniu usług doradczych on-line, umieszczaniu na stworzonych profilach społecznościowych przydatnych informacji dotyczących szeroko pojętego poradnictwa zawodowego. Był to pierwszy grant na usługi on-line poradni zrealizowany w naszym Mieście. Uczniowie na podstawie wykonanych w szkole testów preferencji zawodowych otrzymali interpretację wyników za pośrednictwem poczty elektronicznej. W trakcie realizacji grantu do skorzystania z porady doradcy zawodowego za pośrednictwem poczty e-mail zgłosiło się łącznie 233 uczniów. Dnia 16 grudnia 2014 odbyła się debata będąca oficjalnym zakończeniem grantu pt: „wybieram zawód-wybieram przyszłość". Spotkanie zorganizowano na terenie „Klubu Gimnazjalisty" w Gimnazjum nr 3 przy ZS 35 w Bydgoszczy. W organizację debaty mocno włączyła się szkolna doradczyni zawodowa z SZOK ZS 35 oraz uczniowie szkoły. Wśród uczestników spotkania znaleźli się uczniowie większości fordońskich gimnazjum, łącznie 49 uczniów w towarzystwie opiekunów, szkolnych liderów doradztwa zawodowego. W debacie wzięli udział zaproszeni eksperci; doradca zawodowy z SZOK przy ZS Drzewnych, dyrektor Technikum Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz kierownik działu personalnego firmy OKT Polska oddział Bydgoszcz. Podczas debaty uczniowie dowiedzieli się jakie są realia na rynku pracy, jakich pracowników poszukują pracodawcy, jakie zawody gwarantują pewne zatrudnienie. Podczas debaty odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pt. „Zawody znane i mało znane".
Warsztaty na terenie szkół (przynajmniej 2 krotne zajęcia z każdą klasą) oraz punkty konsultacyjne.
Działania w szkołach fordońskich zespół orientacji i poradnictwa zawodowego realizuje od 26 marca 2013r w formie warsztatów oraz punktów konsultacyjnych na terenie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (głównie dla uczniów klas III Gimnazjum oraz klas III Liceów Ogólnokształcących). W wymienionych klasach realizowane są co najmniej dwa warsztaty: „Ja i moje wybory edukacyjno-zawodowe", „Struktura szkolnictwa i zawody przyszłości". Na podstawie ewaluacji zajęć, udziału w szkoleniach i warsztatach oraz konsultacji ze szkolnymi liderami doradztwa zawodowego co roku wprowadza się modyfikacje w treściach, dobiera się nowe metody pracy oraz pomoce. W roku szkolnym 2013/2014 zajęciami aktywizującymi do wyboru szkoły zostało objętych 803 uczniów, w roku szkolnym 2012/2013- 553 uczniów. Pracownicy zespołu orientacji i poradnictwa zawodowego w zależności od zgłaszanych potrzeb organizują punkty konsultacyjne na terenie szkół podczas których wspierają uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
Diagnoza uczniów i poradnictwo na terenie Poradni
Podstawową formą pomocy jest prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych na terenie Poradni pod katem predyspozycji i preferencji zawodowych. Istotnym elementem tych działań jest wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami.
Edukacja rodziców.
Pracownicy zespołu orientacji i poradnictwa zawodowego w zależności od zgłaszanych potrzeb biorą udział w prelekcjach z rodzicami pt." Rodzic doradcą zawodowym", podczas których przekazują rodzicom informacje dotyczące bydgoskiego rynku edukacyjnego, czynników wyboru szkoły i zawodu. Ponadto pracownicy poradni biorą udział w spotkaniach informacyjnych dla rodziców ramach kampanii promującej szkolnictwo zawodowe, podczas których omawiają czynniki wyboru zawodu. W spotkaniach biorą udział dyrektorzy prezentowanych szkół zawodowych i przedstawiciele Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Rodzice uzyskują również wsparcie podczas indywidualnych konsultacji w poradni.
Udział Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, Międzynarodowym Tygodniu Przedsiębiorczości, Bydgoskich Targach Edukacyjnych.
Zespół orientacji i poradnictwa zawodowego co roku bierze udział w Bydgoskich Tragach Edukacyjnych, gdzie uczniowie i rodzice zachęcani są do skorzystania z doradztwa zawodowego. Ponadto pracownicy w ramach OTK oraz Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości prowadzą warsztaty na terenie szkół. W ubiegłym roku zrealizowano warsztaty pt. „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy", podczas którego uczniowie poznali specyfikę lokalnego rynku pracy oraz profile działania czołowych firm w regionie. Treść merytoryczna zajęć została opracowany na podstawie konsultacji z firmami „Tele-Fonika Kable S.A.", „PESA" oraz „OKT".
Podnoszenie kwalifikacji pracowników poradni.
Pracownicy zespołu orientacji i poradnictwa zawodowego systematycznie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach konferencjach związanych z doradztwem zawodowym. (np. „Vademecum Poradnictwa Zawodowego", „Wielokulturowość w Poradnictwie Zawodowym", NCA - New Competences and Ability", „Ramy Kwalifikacji"). Ponadto pracownicy korzystają z Platformy Edukacyjnej KOWEZiU w ramach Edukacyjnej Przestrzeni Wirtualnej (EPW) umożliwiającej udział w dyskusji na forach merytorycznych, korzystania z zamieszczonych materiałów, dzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem. Pracownicy korzystają z nowoczesnych narzędzi oraz multimedialnych pomocy np. pakiet „Kariera na Maksa", komputerowe testy zainteresowań i predyspozycji, Profil Zainteresowań Zawodowych dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych

Efekty:
Głównym efektem działalności poradni w zakresie doradztwa zawodowego jest podniesienie wiedzy uczniów oraz rodziców. Uczniowie biorący udział w warsztatach chętniej korzystają z doradztwa zawodowego. Uczniowie korzystający z konsultacji z doradcami zawodowymi na terenie poradni deklarują, iż postanowili przyjść do poradni po udziale w zajęciach. Szkolni liderzy doradztwa zawodowego wysoko oceniają prowadzone zajęcia, przygotowanie merytoryczne oraz przekazywane treści. Ocena postępów dokonywana jest na podstawie ankiet ewaluacyjnych. Ponadto na podstawie ewaluacji dokonuje się modyfikacji realizowanych działań. Wyjątkowość działań polegała na udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w miejscu przebywania dziecka (szkołach), skierowaniu oferty do szerokiego grona odbiorców (ponad 800 uczniów), ciągłości i cykliczności działań (warsztaty dla klas), prowadzeniu zajęć metodami aktywizującymi i nowatorskimi (porady on-line)

Rady i przestrogi:
Najważniejszym aspektem wprowadzania i realizacji działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego jest uzyskanie informacji o zapotrzebowaniu odbiorców np. od szkolnych liderów doradztwa. Istotne jest wzięcie pod uwagę działań realizowanych przez inne podmioty (np. projekty unijne z zakresu doradztwa zawodowego) tak, aby oferta poradni nie powielała się z innymi. Niektóre działania wymagają zaangażowania środków finansowych. Warto rozważyć możliwości uzyskania takiego wsparcia np. w ramach grantów oświatowych. W realizacji niektórych działań warto zebrać dodatkowe informacje, uzyskać wsparcie merytoryczne instytucji, lokalnych przedsiębiorstw oraz ekspertów w danej dziedzinie. Należy rozważyć, czy zasoby kadrowe poradni pozwalają na prowadzenie stałych zajęć z doradcami zawodowymi w każdej klasie III G i LO.
Sposoby upowszechniania:
Udostępnienie informacji na temat realizowanych działań odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, na profilu facebooka „Bydgoski e-doradca zawodowy" oraz podczas cyklicznych spotkań ze szkolnymi liderami doradztwa zawodowego. Działania są również upowszechniane i promowane w trakcie spotkań w szkołach w ramach kampanii promującej szkolnictwo zawodowe. Oferta została przedstawiona na uroczystym otwarciu nowej siedziby w Fordonie w dniu 26.03.2013r
Poradnia upowszechni swoje działania w okolicznościowym folderze wydanym z okazji jubileuszu 40-lecia i filmiku prezentowanym podczas konferencji „Wokół dziecka i rodziny-możliwości wsparcia"

Informacje dostępne na stronie:
http://www.poradnia.bydgoszcz.pl/index.php/doradztwo
https://pl-pl.facebook.com/pages/Bydgoski-E-Doradca-Zawodowy/799553030073366

Zdjęcia z realizacji działań

 

11

 

21

 

31